Jezus Do Ludzkości

Wielu nie będzie wystarczająco silnymi, aby walczyć z aborcją, eutanazją i zawieraniem małżeństw przez osoby tej samej płci

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 roku, godz. 18.20

Moja szczerze umiłowana córko, w każdym narodzie wrogowie Boga mocno wzrastają teraz liczebnie, aby potępić Prawa Boże. W każdym kraju i kościele zostanie wprowadzonych wiele nowych praw. Większość z tych praw będzie sprzeczna z naukami zawartymi w świętej Biblii. Każdy rodzaj grzechu zostanie zalegalizowany, a ciemność bestii ogarnie świat. Ci, którzy będą się sprzeciwiać tym prawom, zostaną odrzuceni jako dziwacy i będą demonizowani. Ich głosy zostaną zagłuszone przez tych, którzy przyjmą zeświecczenie, jakby to była prawdziwa religia. Podeprą się każdym intelektualnym argumentem, aby wzmocnić swoje podłe prawa i oszukają wielu, ponieważ jako narzędzia panowania nad innymi będą wykorzystywać prawa człowieka.

Wielu nie będzie wystarczająco silnymi, aby walczyć z aborcją, eutanazją i zawieraniem małżeństw przez osoby tej samej płci. Następnie, gdy te prawa wejdą w życie, Kościół katolicki ogłosi reformę, aby uznać wszystkie prawa człowieka i wszystkie religie. Doprowadzi to do strasznego podziału na tych, którzy są pobłogosławieni Darem wewnętrznego wglądu, danym im przez Ducha Świętego, oraz tych, których jedynym pragnieniem jest miłość własna i którzy odrzucają Boga. Oni postrzegają Boga i Moje Nauczanie jako przeszkodę do życia w sposób postrzegany przez nich jako wolny styl życia.

Potężna, światowa, elitarna organizacja, która przeniknęła do każdego zakątka świata, planuje nowe przepisy kościelne i knuje obalenie przywódców, a równocześnie obmyśla wojny, które przyniosą zniszczenie. Są tak pyszni i tak mocno przywiązani do szatańskich pochlebstw, że uznają siebie za niezastąpionych. Jakże będą musieli cierpieć za swoje złe czyny. Tak jak wierzą, że mogą panować nad innymi i realizować na innych swoje przebiegłe plany, tak też zostaną powaleni Ręką Mojego Ojca. Dane im będzie tylko tyle czasu, aby się odwrócić. Potem obrócą się ku sobie nawzajem i będą się niszczyć. Ich cierpienie będzie miało taki poziom, że nawet pod koniec nie będzie wystarczająco duże, aby mogli zobaczyć, co ich czeka, gdyby dalej byli związani ze złym duchem.

Wielu ludzi oddalonych od Boga na początku nie zwróci uwagi na te wydarzenia. Dopiero wtedy, gdy ich wolność zostanie ograniczona, otwarcie będą się buntować przeciwko niesprawiedliwości w swoich narodach. Wtedy uświadomią sobie grozę, jaka nastąpiła z powodu wygaszenia Światła Bożego. Jego miejsce zajmie ciemność, pustka, głód i brak Miłości. Dopiero wtedy człowiek będzie wzywał Miłosierdzia Bożego. Będę czekał, aby dać im pocieszenie i ocalić ich biedne, przerażone dusze.

Wasz Jezus

Many will not be strong enough to fight against abortion, euthanasia and same sex marriage

Monday, April 15th, 2013 @ 18:20

My dearly beloved daughter, the enemies of God now rise in great numbers, in every nation, to denounce the Laws of God.

There will be many new laws introduced into each land and each church. Most of the laws will be against the Teachings laid down in the Holy Bible. Every kind of sin will be legislated for and the darkness of the beast will cover the world. Those who oppose these laws will be dismissed as cranks and demonised. Their voices will be drowned out by those who embrace secularism, as if it were an authentic religion. They will use every intellectual argument to enforce their vile laws and will deceive many, because they will use human rights as the tool to control others.

Many will not be strong enough to fight against abortion, euthanasia and same sex marriage. Then just as the laws are brought into being, the Catholic Church will announce the reformation to acknowledge all human rights and all religions. This will be followed by terrible division between those blessed with the gift of insight, given to them by the Holy Spirit, and those whose only desire is love of oneself and who reject God. They see God, and My Teachings, as an obstacle to living what they believe is a free lifestyle.

The powerful global elite organisation, which is infiltrated into every corner of the world, will plan new Church laws and plot to overthrow leaders, while at the same time, devise wars, which will bring destruction. So proud are they and such is the extent of their allegiance to Satanic adulation that they believe they are indispensable. How they will have to suffer for their evil deeds. Just as they believe that they can control others and inflict their devious plans on others, they will be struck down by the Hand of My Father. They will be given only so much time to turn their backs. After, then they will turn on each other and destroy one another. Such will the level of their suffering be that even towards the end it won’t be enough to make them see what lies ahead should they continue to be bound to the evil one.

To many people, not of God, they will notice little of these events at first. It will only be when their freedom is restricted that they will openly revolt against the injustices within their nations. They will then realise the horror which will have been created because the Light of God will have been extinguished. In its place will be darkness, emptiness, hunger and lack of love. Only then will man cry out for the Mercy of God. I will be there waiting to give them comfort and salvage their poor frightened souls.

Your Jesus